Wilt u lid worden van onze gemeente? U bent van harte welkom!
Om lid te worden of voor mutaties met betrekking tot uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met W.W. (Wim) Hoesen, contact.

Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente van de Heere. Hierin heeft iedere ambtsdrager zijn eigen taak. Omdat onze gemeente ten diepste Gods gemeente is, is Hij ons uitgangspunt als het gaat om beleid en bestuur. Op God moet alles zich richten. Van daaruit richt de kerkenraad zich op de gemeente. Dit wil zij doen vanuit een brede pastorale verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente. Onze gemeente is breed in mening en visie. Daarom wil de kerkenraad in liefde gericht zijn op eenheid en samenbinding. Dit wordt gevonden in Jezus Christus. Daarbij ziet de kerkenraad een weg voor zich, die zich beweegt in het spoor van de gereformeerde leer naar Schrift en belijdenis. De inhoud van de bijbel en van de belijdenisgeschriften dient aan de orde te komen in de prediking, de catechese en op de kringen. De kerkenraad gelooft dat op deze manier de gemeente gebouwd wordt in het geloof en verdiept in de kennis van en verbondenheid met onze Heere Jezus Christus. Op die manier zal ze ook toegerust worden voor haar roeping om naar buiten toe te getuigen van haar Redder en Verlosser.

De kerkenraad, het centrale bestuursorgaan, van de Hervormde Gemeente Andel bestaat uit vijftien leden, te weten:

  • De predikant 
  • Acht pastorale ouderlingen, waaronder twee met een bijzondere opdracht
  • Drie ouderling-kerkrentmeesters
  • Vier diakenen, waaronder één met een bijzondere opdracht

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad wordt ingevolge het gestelde in de kerkorde tijdens elke eerste vergadering van het nieuwe jaar gekozen door de leden van de kerkenraad.

Het moderamen bestaat uit de volgende personen:

G. (Gerben) van Giessen (Voorzitter, de praeses en consistorie)
G.P. (Gerrit) Versteeg (Scriba, de secretaris)        
A.J.P. (Arnald) Smits (Kerkbeheer)   
A.D. (Erik) Pelle   (Diaconaat)  
B.J.W. (Bart) Ouwehand (Predikant)


In de periode september tot en met begin juli vergadert de kerkenraad iedere twaalf weken voltallig. Daartussen vergaderen de geledingen binnen de kerkenraad apart. 
De leden van de kerkenraad hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles waarvan ze kennis dragen in de uitoefening van hun ambt. De leden van de kerkenraad  worden gekozen door de belijdende leden van de kerk. Voor de procedure van verkiezing van ambtsdragers, zie onderstaand document:
Procedure verkiezing kerkenraadsleden pdf 

Je inzetten in de kerk is leuk en boeiend. Voor jezelf en voor anderen. Zowel volwassenen als jongeren zijn van harte welkom om mee te werken. Wil jij je steentje bijdragen in de gemeente? Neem dan contact op met een betrokkene of met L.M (Martin) de Groot, contact. 
In de vacaturematrix hieronder staat in rood waar onze gemeente dringend extra vrijwilligers nodig heeft. In het geel staat waar extra vrijwilligers gewenst zijn.
Van de met een * gemarkeerde activiteiten treft u onder de matrix een omschrijving aan en/of wat van een vrijwilliger bij een activiteit wordt verwacht.
Als u met de cursor een activiteit in de matrix aanwijst en er verschijnt een ‘handje’ dan kunt u doorlinken op de website voor meer informatie over die activiteit.

 

Jeugd

 

Volwassenen

 

In en rond de kerkdienst

 

Handen uit de mouwen

 

Administratie, financieel, tekst

 

Muziek

 

Organisatie

 

Kerkenraad

 

Overig

Kinderoppas*

Bezoekvrijwilligers

Bloemengroet bezorgen

Technische ondersteuning

Verkoop collectebonnen

Organist

Diaconale activiteiten commissie

Ouderlingen

Preekvoorziening

Kindernevendienst

Verjaardagsbakjes*

Koster

Onderhoud tuinen

Redactie contactblad

Muziekgroep*

Week- en Nacht van gebed

Diakenen

Missionair werk/  evangelisatie*

Spirit Kids*
(8-12 jr)

Verjaardagsfonds (alle leeftijden)

Kerkauto

Net-Werk (diaconale werkgroep)

Redactie Voetius

Gelegenheidskoor*

Oliebollenactie*

College van kerkrentmeesters*

 

Kindercatechese

Gemeente Groei Groepen
(Coördinatie)

Kerktelefoon

Bestuur 
St. Hervormd centrum
‘’De Ark’’ *

Redactie website, facebook etc.

 

Gemeentedag*

   

Tienerclub

Bijbelkring

Opname kerkdienst (MP3)

Bibliotheek

Leden-administratie (LRP)

       

Follow Me
(12-15 jr)

Mannenontbijt

Koffieschenkers*

Bezorgen Voetius

Administratie Voetius

       

Follow Me Next (16+)

Vrouwenvereniging ‘’Tabitha’’

Beeld en geluid (beeldschermen en geluidsinstallatie)*

Bezorgen contactblad

Communicatie en PR*

       

16+ club*

Jongevrouwen-vereniging ‘’Martha’’

Tentdienst*

Oud ijzer inzamelen

Penningmeester jeugdraad

       

Vakantiebijbelclub*

  Kerkdienst eerste kerstdag*

Bloemenactie*

Secretariaat jeugdraad*

       

Kinderdiensten

   

Autorijders voor verkoopacties
(bijv. oliebollen, speculaas)*

   

 

 

LEGENDA

Kinderdiensten Bid- en Dankdag*

   

Kerkbalans lopen*

       

Dringend extra vrijwilligers nodig

Jongerendiensten*

   

Vlaggenist*

        

Extra vrijwilligers gewenst

Jeugdraad*

             

Niet dringend vrijwilligers nodig, maar belangstellenden kunnen zich altijd melden

LEV-kring

     

* Kinderoppas (actuele vacature)
Voor de kinderoppas zijn enkele tieners en enkele volwassenen welkom die mee willen draaien bij de kinderoppas. Ongeveer eens per zes weken ben je aan beurt voor het verzorgen van de kinderoppas. Tijdens de kinderoppas zorg je ervoor dat de kinderen (veilig) kunnen spelen en verzorg je hen voor zover dat nodig is. Afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de kinderen luister je naar of zing je met de kinderen bijbelse liedjes en lees je een eenvoudig bijbelverhaal voor uit een kinderbijbel. Voor het geval je daaraan twijfelt: ook jongens en mannen zijn van harte welkom. Bij elke geleding zoeken we namelijk het liefst naar zowel mannen/jongens als vrouwen/meisjes.

* Spirit Kids (actuele vacature)
Voor het team van de jongste Spirit Kids (groep 5 en 6 van de basisschool), zijn we op zoek naar één of twee vrijwilligers. Samen met de andere vrijwilligers maak je een programma voor de verschillende avonden. Je zorgt met elkaar voor een gezellig afwisselend programma met ontspannen, actieve en serieuze thema's. 

* Jeugdraad coördinator Spirit Kids (actuele vacature)
Voor de coördinatie en vertegenwoordiging in de jeugdraad zijn we op zoek naar een vrijwilliger. Bij voorkeur iemand die zelf ook leiding geeft aan één van de groepen van de Spirit Kids. Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt van het team en vertegenwoordig je de Spirit Kids in de jeugdraad. De jeugdraad is verantwoordelijk voor al het jeugdwerk in de gemeente en vergadert ongeveer zeven keer per jaar. 


* 16+ Club (actuele vacature)
Iemand die bereid is om jongeren te coachen en te begeleiden in een activiteit die van en voor henzelf is. Neem voor meer informatie contact op met L.M (Martin) de Groot, contact en/of P.J. (Pascal) Tankens, contact.

* Vakantiebijbelclub
De Vakantiebijbelclub wordt jaarlijks in de herfstvakantie georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Het kernteam is altijd op zoek naar diverse mensen die mee willen helpen met het programma. 

* Kinderdiensten Bid- en Dankdag (actuele vacature)
Voor de vertegenwoordiging namens de Hervormde Gemeente, zijn we op zoek naar versterking van het team. Samen met de anderen bereid je de dienst voor. Met elkaar verdelen jullie de taken. Daarbij moet je denken aan het kiezen van een thema, uitzoeken van passende liederen en een bijbelgedeelte, bedenken en uitwerken van creatieve vormen in de dienst, contact met de predikant en de PR voor de dienst.

* Jongerendiensten (actuele vacature)
Om de jongerendiensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelgroep, zoeken we enkele jongeren in de leeftijd van ca. 14 t/m 20 jaar die deze diensten mee willen organiseren. We komen per dienst ongeveer drie keer bij elkaar voor de voorbereiding. Je mag daarbij je eigen kwaliteiten zo veel mogelijk inzetten. Sommigen doen dat op de voorgrond. Anderen dragen hun steentje wat meer op de achtergrond bij.

* Bestuur St. Hervormd Centrum ''De Ark'' (actuele vacatures)
Stichting Hervormd Centrum ''De Ark'' zoekt op korte termijn dringend nieuwe bestuursleden!!! Hoe en wat? Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf personen. De stichting beheert en exploiteert het hervormd centrum aan de Burg. van der Schansstrat 51. Het bestuur vergadert vijf à zes keer per jaar. Daarnaast is er in het voorjaar een informele avond met de vrijwilligers die ervoor zorgen dat ''De Ark'' het hele jaar schoon en de tuin netjes is voor de gebruikers/huurders. Ook wordt, als het even kan, één keer per jaar medewerking verleend aan een fair/activiteit die georganiseerd wordt door één van de vrouwenverenigingen. In eerste aanleg wordt dringend gezocht naar een penningmeester, daarnaast mogelijk naar een secretaris. De openvallende functies kunnen zowel worden ingevuld door vrouwen als mannen. Wilt u erover nadenken om het bestuur te komen versterken of weet u iemand? Wij horen graag van u! Bij interesse of vragen over een bestuursfunctie, kunt u contact opnemen met:
E.G. (Ewout) Mouthaan, voorzitter, contact
J. (Jan) Pullen, penningmeester, contact
P.J. (Pieter) van Andel, secretaris, contact

* Verjaardagsbakjes
Gemeenteleden die de 80-jarige leeftijd bereiken, krijgen van de kerk een attentie bezorgd. 

* Koffieschenkers
Ongeveer acht keer per jaar is er na de ochtenddienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ''De Ark'' onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas fris. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat iedereen voorzien wordt van wat lekkers. 
Contactpersoon: E.C. (Diny) van Andel - van Bergeijk, contact.

* Beeld en geluid
Bij bijzondere diensten (bijvoorbeeld kinder-, huwelijks- en rouwdiensten) wordt gebruik gemaakt van een speciale geluidsinstallatie. Met de geluidsinstallatie is het mogelijk om zang en muziekinstrumenten te versterken en om bijvoorbeeld geluid te laten horen van een MP3-bestand of een filmpje. Het geluid kan gecombineerd worden met de beeldschermen in de kerk. De commissie beeld en geluid zorgt voor de opbouw, bediening en afbouw van de geluidsinstallatie en de bediening van de beeldschermen. 
Jongeren of volwassenen die belangstelling hebben om met de geluidsinstallatie en de schermen te werken, kunnen zich melden. Ervaring is niet noodzakelijk. We zullen het je graag leren. Contactpersoon: J. (Jeroen) Lubbertsen, contact.

* Tentdienst
Tijdens de feestweek van Oranjevereniging “Juliana” organiseren de drie plaatselijke kerken een laagdrempelige dienst met een missionair karakter. Deze dienst wordt gehouden in de feesttent op het plein voor de Romboutstoren.  
Contactpersoon namens de Hervormde Gemeente: A.A.W. (Arno) Naaijen, contact.

* Kerkdienst eerste kerstdag (actuele vacature)
De ochtenddienst op eerste kerstdag is een dienst voor alle leeftijden. In deze dienst is er aandacht voor kinderen, jongeren, ouderen en volwassenen; kortom voor iedereen. Deze dienst wordt in overleg met de voorganger voorbereid door een speciale commissie. Voor deze dienst wordt gezocht naar ongeveer vijf gemeenteleden die samen de breedte van onze gemeente vertegenwoordigen. Als je belangstelling hebt of meer informatie wil, kun je contact opnemen met G.P. (Gerrit Versteeg), contact, of L.M. (Martin) de Groot, contact.

* Bloemenactie
Ieder voorjaar wordt ten bate van de kerk een bloemenmarkt (vaste planten en potgrond) gehouden op het plein voor ''De Ark''. 

* Autorijders voor verkoopacties
Bij verschillende verkoopacties van het jeugdwerk (o.a. oliebollen en worst) zijn chauffeurs nodig om de verkoop van de producten door de kinderen in de diverse wijken goed te laten verlopen. 


* Kerkbalans lopen
Diverse gemeenteleden nemen een aantal straten voor hun rekening om aldaar de kerkbalansenveloppen te bezorgen alsook weer op te halen. 

* Vlaggenist
Zes keer per jaar hangen we de vlag uit aan de toren. Op 31 januari voor de verjaardag van prinses Beatrix, 27 april op Koningsdag, 4 mei ter gelegenheid van Nationale Dodenherdenking, 5 mei voor Bevrijdingsdag, 17 mei voor de verjaardag van koningin Máxima en op 7 december voor prinses Catharina-Amalia.
Contactpersoon: A.J.P. (Arnald) Smits, contact

* Communicatie en PR (actuele vacature)
Schrijven en aandacht vragen voor bepaalde onderwerpen of activiteiten is een vak apart. De communicatiekanalen zijn in de loop van de jaren flink uitgebreid. Naast kerkblad, Contacblad en soms plaatselijke kranten, communiceren we steeds vaker ook via digitale media zoals e-mail en Facebook. En ook beeld is daarbij belangrijk geworden. 
De communicatie wordt tot nu toe meestal verzorgd door de organisatie van een activiteit. Om deze berichtgeving verder te verbeteren, zoeken we mensen die aansprekend kunnen schrijven voor de verschillende media en/of creatief zijn met beeldmateriaal om uitnodigingen en posters te ontwerpen. Uiteraard hoef je niet zelf de inhoud te bedenken. Die word je aangereikt door de organisatie. Het is fijn als je actief mee wil denken over de manieren en momenten waarop de communicatie zo goed mogelijk kan gebeuren.

* Muziekgroep
Zingen en spelen voor Hem, opgaan in de muziek, nieuwe liederen leren, grenzen verleggen, teamwork. Enorm leuk (en leerzaam!) om in een muziekgroepje te spelen. Bij bijzondere gelegenheden, zoals een kinder- of jongerendienst, is het erg mooi als liedjes een extra ‘muzikale omlijsting’ krijgen.
Ben jij muzikaal? Bespeel je een instrument of houd je van zingen? Dan is het voor jou misschien een leuke uitdaging om te gaan meedraaien in een muziekgroepje. In het bijzonder wordt gezocht naar een pianist, maar iedereen die een muziekinstrument bespeelt, is welkom. Bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens een kinder- of jongerendienst, kan de muziekgroep gevraagd worden om liedjes muzikaal te ondersteunen.

* Gelegenheidskoor
Bij speciale gelegenheden (bijvoorbeeld tweede paasdag) treedt in een zangdienst zo nu en dan een gelegenheidskoor op dat bestaat uit zangliefhebbers binnen de gemeente. Tot voor enkele weken voor een dienst wordt gerepeteerd voor de uitvoering. Contactpersoon: mevrouw G.A. (Bertha) van den Bogerd - van Veen, contact

* Oliebollenactie (actuele vacature)
In de laatste week van het jaar, organiseert het jeugdwerk een oliebollenactie. Daarbij worden via de plaatselijke supermarkt Spar oliebollen en appelbeignets verkocht en worden eind december huis-aan-huis oliebollen en appelbeignets verkocht. De verkoop (venten) wordt verzorgd door kinderen uit het jeugdwerk, aangevuld met vrijwilligers uit de gemeente.

* Gemeentedag
Bij de start van een nieuw winterseizoen wordt medio september een gemeentedag georganiseerd. Bij de organisatie worden zoveel mogelijk geledingen binnen de kerk betrokken. 


* Missionair werk/evangelisatie (actuele vacature)
Onze gemeente heeft geen actieve commissie die zich richt op het missionaire werk (evangelisatie) van de gemeente. De kerkenraad vindt het jammer dat dit stukje gemeentewerk weinig aandacht heeft.

De kerkenraad zou het erg op prijs stellen als enkele gemeenteleden zich willen opwerpen als een soort missionaire werkgroep die nadenkt over het missionaire werk in de gemeente. Het werk van deze werkgroep kan in overleg met de kerkenraad (ouderlingen) worden afgestemd. Dat kan variëren van een bezinning in de gemeente tot de organisatie van missionaire activiteiten. Al dan niet in samenwerking met andere (plaatselijke) kerken. 

Contactblad
Eén keer per maand (in de week vóór de 1e zondag van de maand) wordt naast het kerkblad Voetius een Contactblad uitgegeven waarin plaatselijk kerkelijk nieuws wordt vermeld. Kopij hiervoor kan per e-mail worden aangeleverd bij W.W. (Wim) Hoesen: contact. De bezorging van het Contactblad is in handen van de bezorgers van kerkblad Voetius. Het Contactblad is voor leden van de gemeente digitaal beschikbaar door in te loggen.

--> Downloads Contactbladen