Consistorie

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van een pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan, om bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling.

  • Het is daarom fijn als u bij vreugde/verdriet (bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, ziekte, opname ziekenhuis en overlijden) de kerkenraad en/of predikant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt.

Huwelijk

Het bruidspaar dat hun huwelijk kerkelijk wil laten inzegenen, kan contact opnemen met de predikant/scriba. Het is gebruikelijk dat de plaatselijke predikant het huwelijk bevestigt. Bij bijzondere omstandigheden kan, met instemming van de kerkenraad, hiervan worden afgeweken. Voorafgaand aan het huwelijk is er een gesprek met de predikant. De liturgie wordt in onderling overleg vastgesteld. Bij een huwelijksvoltrekking elders stelt de kerkenraad het op prijs ook daarvan in kennis te worden gesteld.

Jubileum

Als er sprake is van een (huwelijks)jubileum waarvan de kerkenraad en/of de predikant in kennis is/zijn gesteld, dan zal op de eerste zondag na ontvangst van het bericht hiervan mededeling worden gedaan vanaf de kansel. Vervolgens wordt ook in kerkblad Voetius mededeling hiervan gedaan. De zondag voorafgaand aan het jubileum wordt er opnieuw melding van gemaakt en wordt in het gebed hieraan aandacht besteed.

Overlijden

Bij overlijden dient door de begrafenisondernemer of door de nabestaande(n) contact opgenomen te worden met de predikant/scriba. De predikant/scriba/begrafenisondernemer bezoekt vervolgens de nabestaande(n) om afspraken te maken over de wijze waarop de kerk dienstbaar kan zijn bij de begrafenis. Voor het houden van een rouwdienst kan gebruik worden gemaakt van de kerk of het Hervormd Centrum ''De Ark''.

Opname ziekenhuis

Bij een opname in een ziekenhuis wordt het op prijs gesteld dat u dit doorgeeft aan de predikant/scriba. Een bezoek van predikant/ouderling in het ziekenhuis of voorbede in de kerk kan dan worden besproken. Graag melden als u uit het ziekenhuis bent ontslagen.

Predikant

De predikant bezoekt gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven, bij huwelijksjubilea en geboorten als hij of de kerkenraad daarvan op de hoogte is gebracht. Het is niet vanzelfsprekend dat de bezoeken op de dag zelf plaatsvinden. Indien daaraan behoefte bestaat, kan de predikant altijd voor een bezoek worden uitgenodigd.

Ouderlingen

Wijkouderlingen
Eén van de voornaamste taken van de ouderling is het afleggen van huisbezoeken. In de regel wordt het huisbezoek gedaan door twee ouderlingen. Voor alleenstaanden kan daar een uitzondering op worden gemaakt. U wordt vooraf door uw wijkouderling benaderd, die een afspraak maakt voor een huisbezoek. Graag zien wij op huisbezoek het gehele gezin, dus ook de kinderen! Wij spreken de wens uit dat u de broeders graag wilt ontvangen. Ruimt u een plaatsje voor hen in op uw (wellicht overvolle) agenda?

Naast het reguliere huisbezoek delen de ouderlingen ook graag in uw vreugde en verdriet. Zij leven daarin naar hun vermogen met u mee. Als u uw wijkouderling op de hoogte brengt en houdt, kan hij desgewenst op bezoek komen.

Ouderlingen met bijzondere taken
Naast de wijkouderlingen zijn er twee ouderlingen belast met bijzondere taken, te weten een scriba en een jeugdouderling.

  • J.E. (Edward) de Ruiter (scriba)
  • A. (André) van Tilborg (jeugdouderling)

Bezoekvrijwilligers

In onze gemeente zijn bezoekvrijwilligers actief. Bezoekvrijwilligers gaan op bezoek bij gemeenteleden die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. Heeft u behoefte aan een bezoek of kent u iemand die graag bezocht wil worden? Neem dan contact op met de predikant of een (wijk)ouderling.

Sluiten