Samenstelling

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente van de Heere. Hierin heeft iedere ambtsdrager zijn eigen taak. Omdat onze gemeente ten diepste Gods gemeente is, is Hij ons uitgangspunt als het gaat om beleid en bestuur. Op God moet alles zich richten. Van daaruit richt de kerkenraad zich op de gemeente. Dit wil zij doen vanuit een brede pastorale verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente. Onze gemeente is breed in mening en visie. Daarom wil de kerkenraad in liefde gericht zijn op eenheid en samenbinding. Dit wordt gevonden in Jezus Christus. Daarbij ziet de kerkenraad een weg voor zich, die zich beweegt in het spoor van de gereformeerde leer naar Schrift en belijdenis. De inhoud van de bijbel en van de belijdenisgeschriften dient aan de orde te komen in de prediking, de catechese en op de kringen. De kerkenraad gelooft dat op deze manier de gemeente gebouwd wordt in het geloof en verdiept in de kennis van en verbondenheid met onze Heere Jezus Christus. Op die manier zal ze ook toegerust worden voor haar roeping om naar buiten toe te getuigen van haar Redder en Verlosser.

De kerkenraad, het centrale bestuursorgaan, van de Hervormde Gemeente Andel bestaat uit vijftien leden, te weten:

  • De predikant
  • Acht ouderlingen, waaronder een ouderling-scriba en jeugdouderling
  • Vier diakenen
  • Twee ouderling-kerkrentmeesters

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad wordt ingevolge het gestelde in de kerkorde tijdens elke eerste vergadering van het nieuwe jaar gekozen door de leden van de kerkenraad.

Het moderamen bestaat uit de volgende personen:

  • A.J.P. (Arnald) Smits (College van Kerkrentmeesters), Voorzitter
  • J.E. (Edward) de Ruiter (Consistorie), Scriba,
  • J.P. (Jannick) Pelle (College van Diakenen), Secretaris
  • B.J.W. (Bart) Ouwehand (Consistorie), Predikant

In de periode september tot en met begin juli vergadert de kerkenraad iedere twaalf weken voltallig. Daartussen vergaderen de geledingen binnen de kerkenraad apart.
De leden van de kerkenraad hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles waarvan ze kennis dragen in de uitoefening van hun ambt. De leden van de kerkenraad worden gekozen door de belijdende leden van de kerk. Voor de procedure van verkiezing van ambtsdragers, zie onderstaand document:

Sluiten