Diaconaat

De diaconie wordt gevormd door het College van Diakenen. Dit zijn leden van de kerkenraad met als taak, het verzorgen van hulp aan behoeftigen. Het werk van de diaconie is gebaseerd op het Evangelie volgens Mattheüs 25:35-39.

‘Want ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?’

Het ambt van diaken is één van de drie ambten die de kerkorde kent. Tot de taak van de diaken behoort: de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten, de dienst aan de tafel van de Heer, het mede voorbereiden van de voorbeden, het inzamelen en besteden van de liefdegaven, het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping, het verlenen van bijstand en de verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven, het nemen van ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn, het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande, het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat en (zo zij daartoe geroepen worden) het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

De kerkorde benadrukt de eenheid van beleid en beheer. Het College van Diakenen dient zijn beleid af te stemmen op het beleid van de kerkenraad. Nadrukkelijk is bepaald dat het college, bij het beheren van en het beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden, binnen de grenzen van het beleidsplan en de begroting die door de kerkenraad zijn vastgesteld dient te blijven. Er is wel ruimte voor een eigen beleid binnen de kaders van het algemene beleid. Het College van Diakenen doet verslag van zijn werkzaamheden aan de kerkenraad.

Het College van Diakenen

De diakenen krijgen ondersteuning van de heer H. (Huib) Bouman voor het technische gedeelte en beheer van de kerktelefoon.

Contactpersoon:
H. (Huib) Bouman

Bloemengroet

De diaconie verzorgt de organisatie van de bloemengroet. De bloemen zullen 's zondags voor in de kerk staan. Met een hartelijke groet van de gemeente worden de bloemen naderhand bezorgd bij bijvoorbeeld aan huis gebonden of zieke mensen uit de gemeente of het dorp, bij iemand die iets te vieren heeft, iemand die steun kan gebruiken, of bij iemand die door de gemeente om een andere reden een bloemetje moet ontvangen.
Ach, een bloemetje zult u zeggen. Maar we weten dat het meestal heel erg gewaardeerd wordt. Het gevoel dat men aan je denkt, hoewel velen helemaal niet weten dat je het zo nodig had.
Kent u iemand die een steuntje/bloemetje van de gemeente wel kan gebruiken? Laat het ons weten! Geef naam, adres en reden op.
Wanneer u het leuk vindt om af en toe een boeket bij iemand te bezorgen dan horen we dat ook graag. Reactie graag naar diaken A.P. (Adriaan) Paans.

Contactpersoon:
A.P. (Adriaan) Paans

Het bankrekeningnummer (IBAN) van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Andel is NL02 RABO 0341 5154 85.

  • J.P. (Jannick) Pelle
  • A.P. (Adriaan) Paans
  • H.M. (Richard) Verlee
  • A.G. (Tony) Vos

ISDD

ISDD staat voor Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Doeleinden in het Land van Altena. In deze stichting zijn de 23 kerken in het Land van Altena vertegenwoordigd. Hieronder ook de Hervormde Gemeente Andel. De stichting is eigenaar van de 'Knotwilg' te Almkerk waar meerdere zorginstellingen één of meerdere kantoorruimten huren.
Na aftrek van de vaste kosten, blijft er jaarlijks een bedrag over. Zij is hiermee diaconaal bezig. Hiermee wordt de jeugd uit de eigen streek, die iets wil betekenen voor de arme of zorg behoevende medemens, ondersteund (bijvoorbeeld werkvakanties). Ook steunt zij, door tussenkomst van maatschappelijk werkers, mensen die in moeilijkheden zitten. Daarnaast worden vakanties voor gehandicapten en wereldwijd diverse projecten ondersteund. Verscheidene jongeren uit onze gemeente hebben hier al een beroep op kunnen doen. Voor informatie kunt u terecht bij diaken A.G. (Tony) Vos.

Contactpersoon:
A.G. (Tony) Vos

Wat is "Net-Werk"

Het doel
Het doel van Net-Werk is dat we naar elkaar omzien, kerkelijk of niet kerkelijk, samen een gemeenschap vormen en elkaar steunen en helpen op het moment dat het even wat moeilijker gaat.

Op welke manier kan Net-Werk hulp bieden?
Administratie
​Hulp bij het bijhouden van de correspondentie met instanties.

Maaltijden

​Hulp bij tijdelijke uitval bij de voorbereiding van de maaltijd.

Klusjes
​Hulp bij kleine klusjes waarvoor geen gespecialiseerde kennis nodig is, bijvoorbeeld het wisselen van een lamp of een lijstje ophangen.

Vervoer
​Verzorgen van vervoer voor een bezoek aan het ziekenhuis, de tandarts, de fysiotherapeut, doktersbezoek of begeleiding wanneer de hulpvrager moeilijk ter been is.

Gezelschap
​Een bezoekje en een gesprek, samen op pad gaan, naar de film of een hobby beoefenen.

Contactpersonen:
Hebt u hulp nodig of wilt u hulp bieden aan degene die dit nodig heeft? Neem contact op:

  • Adriaan Paans 0613522676
  • Alise Roza 06-23997820
  • ​E-mai​l: netwerk.andel@gmail.com
Sluiten