Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak het beheer van de stoffelijke belangen van de gemeente. Hiermee wordt bedoeld het financieel mogelijk maken van de Dienst des Woord en het pastoraat. Ook het onderhoud en het beheer van de kerkelijke gebouwen behoort tot zijn taak. Het College van Kerkrentmeesters oefent zijn taken uit in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Het ambt van kerkrentmeester is één van de drie ambten die de kerkorde kent. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard, toe aan het College van Kerkrentmeesters. Tot de taak van de kerkrentmeester behoort: het vaststellen van de materiële behoeften van de gemeente, het zorgdragen voor de geldwerving, het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente, het beheer van de kerkgebouwen, van het kerkelijk centrum en andere eigendommen, het personeelsbeleid (kerkelijke bureaumedewerkers, kosters, e.d.), het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten- en trouwboeken, het beheren van de archieven van de gemeente en de verzekeringspolissen.

Financiën

Voor zijn inkomsten is het College van Kerkrentmeesters afhankelijk van bijdragen van de leden. De vrijwillige bijdragen vormen de belangrijkste inkomstenbron. Jaarlijks krijgen de leden, onder overlegging van de begroting voor het betreffende jaar, het verzoek een vrijwillige bijdrage over te maken. Ook giften en legaten zijn hartelijk welkom. Giften kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer (IBAN): NL59 RABO 0373 7151 61 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Andel (t.b.v. giften, solidariteitskas, actie kerkbalans, onderhoudsfonds, behoud predikantsplaats etc.).

Als u de Hervormde Gemeente Andel bij testament financieel wilt gedenken door het opmaken van een legaat, dan kan dit met de volgende tekst: "Ik legateer, vrij van kosten en af te geven binnen drie maanden na mijn overlijden, zonder berekening van rente aan de Hervormde Gemeente van Andel een bedrag in contanten groot € ......"

Ondersteuning College van Kerkrentmeester

Het College van Kerkrentmeester wordt trouw ondersteund door een aantal werkgroepen, te weten:

  • De kosters
  • De organisten
  • Technische ondersteuning
  • Jaarlijkse kerkschoonmaak
    Voor de jaarlijkse schoonmaak worden steeds weer vrijwilligers opgeroepen zich te melden om mee te helpen om in een tweedaagse sessie de kerk schoon te maken. De coördinatie van de jaarlijkse schoonmaak is in handen van A. (Arnold) van Andel, coördinerend koster.
  • Onderhoud tuinen
    Voor het onderhoud van de tuinen bij kerk, pastorie en hervormd centrum ''De Ark'' is steeds een groep van meerdere personen beschikbaar die al naar gelang de grootte van de klus opgeroepen kan worden.
Sluiten