Update vacante periode

10 juli 2024

We kijken als gemeente met dankbaarheid terug op het afscheid van dominee en familie Ouwehand. Een geslaagde afscheidsavond waarin zoveel geledingen een bijdrage deden en een afscheidsdienst waarin we werden opgeroepen om meer te bidden om Gods eer en om het besef van het werk van Jezus Christus. We gaan nu een periode in waarin we als gemeente vacant zijn. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor onze gemeente. Veel werk wat dominee Ouwehand doet, moet door anderen worden ingevuld. Maar er gaan ook gaten ontstaan. Dit vraagt om aanpassing van de gemeente en ons als kerkenraad.

Melden acute pastorale zaken
Voor het melden van persoonlijke gebeurtenissen, pastorale zaken en dank- en voorbede, vragen we u contact op te nemen met Wim Hoesen (0183 - 44 18 35). Alternatieve contactpersonen zijn scriba Edward de Ruiter of uw wijkouderling.

Consulent en beroepingswerk
We zijn dankbaar dat dominee van de Pol uit Uitwijk bereid is om onze consulent te worden in de vacante periode. Als consulent zal hij ons bij het proces van het beroepingswerk ondersteunen en adviseren.

Na de zomervakantie focust de kerkenraad zich op het te kiezen proces richting het beroepingswerk, zoals het opstellen van een profielschets en een beroepingscommissie etc. We hopen u hier dan weer verder over te informeren.

Vacature pastorale ondersteuning en kerkelijk werker
De kerkenraad heeft twee vacatures opengesteld. De meest urgente voor de korte termijn is voor pastorale ondersteuning. We richten ons op crisispastoraat, overlijden en rouwdiensten. Enkele uitvragen bij (emeritus)predikanten en pastorale medewerkers (uit de omgeving) hebben geen positief resultaat opgeleverd. Daarom is er een vacature uitgezet. Deze vindt u ook op onze website. We hopen zo snel mogelijk een geschikt persoon te vinden die onze gemeente hierin kan ondersteunen.

Daarnaast zetten we in op een kerkelijk werker die ons een aantal dagdelen per week kan ondersteunen bij het kerkelijk werk. De precieze invulling wordt nader bepaald, maar we denken aan ondersteuning en advisering van de kerkenraad, kringwerk zoals de Bijbelstudie en Avondmaalskring, voorgaan in diensten, eventueel een deel pastoraat en belijdeniscatechese. De gesprekken vinden plaats in juli. Zodat we hopelijk in augustus deze vacature(s) ingevuld hebben. Vanzelfsprekend informeren we u hierover.

Invulling preekrooster
Dominee Ouwehand ging jaarlijks meer dan 60 keer voor in onze gemeente. Er ontstaan dus veel open plekken in het preekrooster. Onze preekvoorziener Arie van den Bogerd is drukdoende om elke week weer twee predikanten op het preekrooster te krijgen. We zijn dankbaar dat dit voor 2024 al bijna helemaal is gelukt. Voor 2025 zijn er nog zo’n 30 diensten niet ingevuld. De kerkenraad probeert onze preekvoorziener hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Er is contact met de preekvoorziener in Scherpenzeel en er is een lijst met aangeleverde namen door gemeenteleden. Maar we blijven vooral afhankelijk van de vaak al volle agenda’s van predikanten en proponenten.

Contact
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via scriba Edward de Ruiter (scriba@hervormdandel.nl/ 06 36 36 02 77). Daarnaast vragen we u om begrip als zaken anders gaan dan u gewend bent. We kunnen niet zonder gebed om Zijn leiding. Bidt u mee voor onze gemeente en kerkenraad? Hartelijk dank.

De kerkenraad

Sluiten